Kilka dobrych porad

Integraln� cz�ci� ka�dego laptopa jest bateria. To mi�dzy innymi dzi�ki niej mo�liwa jest praca na notebooku w ka�dym miejscu i w ka�dej chwili. Warto pozna� kilka zasad, dzi�ki kt�rym wyd�u�ymy czas pracy baterii.


1. Formatowanie / formowanie baterii.
Formatowanie oznacza klikukrotne �adowanie i roz�adowywanie nowej baterii. Ma ono zwi�kszy� / wyr�wna� pojemno�� ogniw,z kt�rych zbudowana jest bateria. Ot� okazuje si�, �e formatowanie baterii jest bezcelowe w obecnie najcz�ciej spotykanych bateriach (Li-Ion). Jedynie ogniwa NiMH oraz Ni-Cd posiadaj� tzw. efekt pami�ci i w przypadku baterii zbudowanych z tych ogniw zalecane jest formatowanie baterii.
uk�ad
  2. Kalibracja baterii.
Zalecana w�a�nie w przypadku ogniw litowo-jonowych (Li-Ion). Ma na celu dopasowanie elektroniki znajduj�cej si� w baterii do poprawnej pracy z ogniwami (�adowania ich i roz�adowywania do odpowiednich poziom�w) i polega na ca�kowitym jednokrotnym na�adowaniu i roz�adowaniu baterii.
Posiadacze laptop�w marki Asus mog� wykona� kalibracj� baterii automatycznie przy wykorzystaniu funkcji zapisanej w Biosie. Nale�y tam wybra� zak�adk� Power a nast�pnie Start Baterry Calibration i post�powa� zgodnie z poleceniami.

�adowanie / roz�adowywanie baterii.
Aby na�adowa� bateri� w laptopie nale�y pod��czy� do notebooka zasilanie (powinna wtedy zapali� si� pomara�czowa kontrolka). �adujemy dop�ki kontrolka nie zga�nie b�d� nie zmieni koloru na zielony. Oczywi�cie podczas procesu �adowania baterii mo�emy wykonywa� na laptopie dowolne czynno�ci. Wyd�u�y to jednak czas �adowania baterii.
Roz�adowanie natomiast polega na w��czeniu laptopa do momentu samoistnego wy��czenia. Aby to uzyska�, najlepiej jest uruchomi� komputer w Bios-ie. Jest to korzystniejsze od roz�adowywania baterii pod Windowsem, gdy� nie dzia�aj� wtedy funkcje oszcz�dzania energii i hibernacji oraz nie istnieje niebezpiecze�stwo, i� laptop wy��czy si� np. przy 3% pojemno�ci baterii - taka funkcja jest bardzo cz�sto w��czona w ustawieniach systemu operacyjnego

Ci�g�a praca laptopa pod��czonego do zasilania, wyposa�onego w bateri�, nie jest korzystne dla baterii. Istnieje pogl�d, i� w takiej sytuacji nale�y wyci�gn�� bateri� z laptopa i przechowywa� j� osobno do momentu potrzeby korzystania z niej. Niestety bateria bardzo cz�sto jest integraln� cz�ci� obudowy i jej wyci�gni�cie wp�ywa na niestabilno��pozycji notebooka oraz zmniejsza jego prze�wit powoduj�c przegrzewanie si� laptopa. Dodatkowo przechowywanie roz�adowanych ogniw doprawadza do ich degradacji. Baterie Li-Ion mo�emy przechowywa� jedynie gdy s� na�adowane, unikaj�c nadmiernego nagrzania, sch�odzenia oraz na�wietlenia. Zalecane jest r�wnie�, aby raz w miesi�cu ponownie sroz�adowa� i na�adowa� tak� bateri�..01Pogwarancyjna naprawa laptop�w wszystkich marek

.02Serwis laptop�w - Wroc�aw i okolice

.03 Bezp�atna wycena naprawy Twojego laptopa

 

serwis laptop�w